Všeobecné podmínky ubytování

Před ubytovaním zvířátka bude uzavřena smlouva mezi majitelem a provozovatelem ubytovaní.

Zde najdete náhled této smlouvy k seznámení se s podmínkami:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dočasné ubytování psa blíže specifikovaného v části I této smlouvy v zařízení („psím hotelu“) provozovaném Provozovatelem na adrese uvedené v části II této smlouvy a poskytování souvisejících služeb a péče o psa (krmení, venčení) a závazek Majitele uhradit Provozovateli za toto plnění cenu uvedenou v čl. II této Smlouvy.

2. Ubytování psa se sjednává na dobu určitou uvedenou v části C. bod I. této smlouvy.

 

II. Cena ubytování

1. Majitel je povinen uhradit cenu za ubytování psa a poskytování souvisejících služeb určenou dle ceníku Provozovatele zveřejněného na internetových stránkách Provozovatele (www.galibar.com) a platného ke dni uzavření této smlouvy. Celková cena takto určená je uvedena v části C. bod II. této smlouvy.

2. První polovina ceny se hradí bankovním převodem před uzavřením smlouvy o ubytování. Uhrazením platby na základě pokynů Provozovatele je ubytování závazně objednáno a řídí se těmito všeobecnými smluvními podmínkami až do uzavření písemné smlouvy o ubytování. Druhá polovina ceny se hradí v hotovosti při podpisu smlouvy o ubytování. V případě, že Majitel smlouvu o ubytování neuzavře a/nebo psa k ubytování Provozovateli nepředá, je povinen zaplatit 50 % sjednané ceny ubytování.

 

III. Podmínky ubytování

1. Majitel je povinen předat psa Provozovateli v první den ubytování a poslední den ubytování si jej převzít v provozní době zařízení Provozovatele, příp. dle dohody.

2. Pes bude po dobu ubytování umístěn v prostředí dle části C. bod III. této smlouvy.

3. Provozovatel zajišťuje pro psa obvyklou péči, tzn. krmení a venčení odpovídající druhu a povaze psa (obvykle 3x denně), případě dalším požadavkům Majitele uvedeným v části A. této Smlouvy.

4. Provozovatel psovi nezajišťuje veterinární péči s výjimkou potřeby akutních veterinárních zásahů. Před provedením těchto veterinárních zásahů si Provozovatel zajistí vyjádření Majitele ohledně rozsahu a nákladů tohoto zásahu, pokud to daná situace umožňuje. Provozovatel však vždy postupuje tak, aby byla zajištěna co nejefektivnější a účinná náprava zdravotního stavu psa, to však maximálně v takovém rozsahu, aby výše nákladů nepřesáhla částku uvedenou v části C. bod VI. této smlouvy. Náklady na tuto akutní veterinární péči je Provozovatel oprávněn nárokovat po Majiteli.

5. V případě, že je v části C. bod V. této smlouvy uveden souhlas s pořizováním fotografií psa, je Provozovatel oprávněn pořizovat fotografie psa v době jeho ubytování u Provozovatele a tyto po dobu 10ti let uchovávat a používat k propagaci Provozovatele na sociálních sítích a internetových stránkách Provozovatele.

6. Spolu s předáním psa je Majitel povinen předat Provozovateli očkovací průkaz nebo petpass s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, parvoviroze, infekční hepatitidě, leptospiroze a psincovému kašli. Tyto veterinární úkony nesmí být starší více než jeden rok a mladší než dvacet jedna dnů. Pes musí být zbaven vnitřních a vnějších parazitů a musí mít o tom potvrzení v očkovacím průkaze, které nesmí být starší než dva měsíce. Pokud Majitel toto nesplní, je Provozovatel oprávněn odmítnou převzít psa a Majitel je v takovém případě povinen zaplatit 50% z ceny ubytování.

 

IV. Odpovědnost za škodu

1. Majitel je povinen Provozovateli sdělit nejpozději při předání psa do ubytování veškeré mimořádné

skutečnosti týkající se povahy a chování psa, a to zejména takové, z nichž může vzniknout škoda Provozovateli a/nebo třetím osobám (agresivní chování vůči lidem či jiným psům, lovecký pud atp.), a to jejich uvedením v části A. této smlouvy. Zatají či zamlčí-li Majitel takové skutečnosti, a v jejich důsledku vznikne škoda, Provozovatel není vůči Majiteli povinen k její náhradě.

2. Majitel odpovídá za veškeré škody, které pes způsobí Provozovateli a/nebo třetím osobám po dobu jeho ubytování v psím hotelu, ať už jde o škody na zdraví či majetku.

3. Provozovatel neodpovídá za náhlé úmrtí psa, způsobené skrytými zdravotními vadami, či dosud

nezjištěnými nebo ze strany zákazníka zatajenými, zdravotními problémy a/nebo v důsledku zamlčení

podstatných okolností týkajících se psa.

4. Majitel je povinen nahradit Provozovateli veškeré částky, které bude Provozovatel povinen uhradit třetím osobám jako náhradu škody způsobenou psem, pokud vznik takové škody sám Provozovatel nezavinil.

5. Provozovatel odpovídá za škodu na psovi jen v případě, že je způsobena zaviněným porušením povinnosti Provozovatele.

 

V. Jistota

1. Pro účely náhrady veterinárních nákladů dle čl. III odst. 4 a/nebo náhrady škod způsobených psem dle čl. IV odst. 2 je Majitel povinen nejpozději s předáním psa do ubytování složit Provozovateli vratnou jistotu ve výši uvedené v části C. bod IV. této smlouvy. Tato jistota, případně ponížená o částky, které Provozovatel použil ke krytí nákladů a/nebo škod dle předchozí věty je vratná při vrácení psa Majiteli. Částka jistoty však nepředstavuje ujednání o limitaci výše nákladů, resp. škod; k jejich úhradě je Majitel povinen v plné výši.

 

VI. Ukončení Smlouvy

1. Majitel je oprávněn požádat Provozovatele o vydání psa kdykoli v průběhu doby trvání ubytování a

Provozovatel je povinen psa Majiteli vydat. V takovém případě je Majitel povinen uhradit plnou cenu

ubytování uvedenou v části C. bod II. této smlouvy, resp. Provozovatel není povinen vracet poměrnou cenu ubytování za dobu předčasného ukončení doby ubytování.

2. Majitel je povinen vyzvednout psa ubytování poslední den doby trvání ubytování. V případě, že si Majitel psa v této době bez vážného důvodu nevyzvedne, a neučiní tak ani na základě výzvy Provozovatele učiněnou emailem, je Provozovatel oprávněn ve vztahu k psu postupovat dle obecných právních předpisů upravujících opuštění zvířete, příp. nález zvířete (zejm. § 1048 a § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Majitel psa je v takovém případě povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s držením psa (zejm. náklady na krmení a veterinární náklady) a příspěvek na péči o odloženého psa dle ceníku uveřejněného na internetových stránkách Provozovatele www.galibar.com, a to za dobu od uplynutí doby ubytování do převzetí psa, případně do svěření psa do dočasné, příp. trvalé péče.

3. V případě, že Majitel vyzvedne psa opožděně, cena ubytování se přiměřeně zvyšuje o dobu, po kterou byl Majitel v prodlení s převzetím psa.

 

VII. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Majitele na základě této smlouvy v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon a email. Účelem zpracování je plnění povinností v rozsahu této smlouvy a ochrana oprávněných zájmů Provozovatele jako správce osobních údajů.

2. Provozovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy Majitelem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, podepisují ji dobrovolně a svým podpisem vyjadřují souhlas s jejím zněním. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Majitel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

2. Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí pro tento vztah příslušná ustanovení právních předpisů dotýkajících se této oblasti.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden náleží Provozovateli, jeden Majiteli.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu obou smluvních stran.